De schrijver
en filosoof

Historie

Breed oprichter en redacteur van Impact

Impact, door Kees Breed in 1966 opgezet vanuit NASSA (later Caritas) als een ‘bescheiden, onregelmatig verschijnend bulletin’, groeit in de jaren zeventig snel uit tot een voor Azië uniek maandblad met serieuze aandacht voor wereldproblemen, religieuze kwesties en economische ontwikkelingen. Het doorstaat de staat van beleg in 1972 en blijft ondanks de dictatuur van Marcos verschijnen. Het blad ziet in die tijd wel het abonneebestand dalen van 19.000 naar 5000.

Kees Breed verzorgt meer dan dertig jaar (tot 2004) de eindredactie van het sociaal (ontwikkelings)tijdschrift. Het geëngageerde, Engelstalige blad richt zich op een brede groep lezers die actief zijn bij ontwikkelingsprocessen in de Derde Wereld.  President Marcos had drie abonnementen.

Impact bestaat nog steeds en wordt nu uitgegeven door AsianNGO.

De tijd

Maak je geen zorgen over de dag van morgen

'Tijd is een illusie. Er is alleen het altijd aanwezige nu, waarin we kunnen groeien en volwassen worden. Verleden en toekomst bestaan niet. Die bestonden of zullen alleen bestaan, wanneer ze zich in het nu ontwikkelden of zullen evolueren. De enige echte tijd is het nu. Verleden en toekomst zijn niet meer dan herinneringen of projecties van wat er ooit is gebeurd of zal gebeuren in het nu.'

‘Buiten het nu bestaat niets’, schrijft Eckart Tolle in The Power of Now. Het geheim van het leven is om te leren leven in het hier en nu, en niet in het verleden of de toekomst, die vandaag niet bestaan'. ‘Maak je geen zorgen over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf nadenken.’ Een grote wijsheid. Indien daarnaar wordt gehandeld, zal dat de wereld veranderen'.

Impact

1974-2004 Seeking a new civilization

Impact houdt - gedwongen - rekening met opgelegde beperkingen, maar publiceert honderduit over internationale misstanden, bij voorbeeld over kernwapens, de grote macht van multinationals en de in het Azië van die tijd gigantische tegenstelling tussen arm en rijk. De redactie probeert objectief te informeren, want - zo zegt Breed in een interview – ‘als we politiek echt stelling zouden nemen, zouden we niet kunnen bestaan’, doelend op de censuur van overheidswege.

Als hoofdredacteur schrijft Breed voor bijna elk nummer. Na zijn afscheid verschijnt een bloemlezing in 'Seeking a new civilization'. Het boek vat de ontwikkeling samen van Breeds ideeën over sociale kwesties, in het kader van de aspiraties en het ontwaken van Aziatische landen. 

Kees Breed over zijn columns 

'Desalniettemin meen ik oprecht dat ze voor velen van groot nut zijn. Dat kan echter alleen, als er voldoende gewicht of volume in zitten om angst naar hoop en liefde om te buigen, waanzin naar gezond verstand, middelmatigheid naar uitmuntendheid, wanhoop naar vreugde. Daarvoor zijn een hernieuwde overvloed van energie en visie nodig om te doen wat niet eerder is gedaan. Ik heb het over een radicale en totale vernieuwing die door een grote meerderheid wordt onderschreven en bevestigd. Niet door de zogenaamde elite of superkrachten, maar door een echte broederschap van naties en rassen, met vrede tussen de wereldreligies. Iedereen zet ​​zijn door God geschonken talenten in voor het algemeen welzijn van iedereen'.

Visie

Een nieuwe wereldorde?

'Een oproep tot en de belofte van een nieuwe wereldorde is al tientallen jaren te horen. Maar daar wordt bij gezegd dat nieuwe structuren, nieuwe politiek en allerlei externe attributen nooit een nieuwe orde kunnen realiseren. Waarom niet?
Externe attributen hebben alleen levenskracht, indien ze voortkomen uit een interne, nieuwe mindset van een groot aantal mensen op aarde. Vernieuwing is alleen mogelijk als die van binnenuit ontstaat. En dan niet alleen vanuit de geest - hoewel velen denken dat dat de sleutel is -, maar vanuit het hele innerlijke Ware Zelf, dat deel uitmaakt van het Zijn.  Ik hoorde een vrouw zeggen: ‘Alles wat je hoort, alles is ego’. Dus puur praten om de overwinning op andere kandidaten te behalen. Het ego is niet meer dan een verzinsel van de geest. Het is niet echt, het is slechts een illusie waarin is geloofd is en gehandeld alsof het het ware Zelf is. Dit is de universele oorzaak van een disfunctionerende mensheid'.

Conclusie

Een laatste waarschuwing

Breed: 'Een laatste woord van waarschuwing is mogelijk.

Mijn columns worden niet aangeboden als de waarheid van het evangelie. Ze markeren de ontwikkeling van ideeën naar grotere waarheid. Wat enige tijd geleden als waarheid werd gezien, is dat vandaag misschien niet meer. Of in de toekomst.

Net zoals het concept van ontwikkeling is veranderd van voornamelijk materieel en economisch naar sociaal, cultureel en spiritueel, kunnen andere onderwerpen veranderen en nieuwe aspecten of betekenissen verwerven'.

Epiloog Dutch Master Painters

De cirkel is rond

Breed sprak in zijn laatste jaren met mensen over spiritualiteit, over theosofie. Hij was bezig met de veel besproken vierde dimensie, het onzichtbare extra van het leven. Er was voor Brederoc meer tussen hemel en aarde. Dat moge duidelijk zijn.
De cirkel is rond, of liever, de heilige drie-eenheid. Kees Breed vertrok vanuit het geloof als pater (=vader!), werd kerkrechtgeleerde en missionaris; hij ontwikkelde een geheel eigen zicht op de werkelijkheid (zoals de zoon die op de aarde werd gezet) en gaf dat als Brederoc weer in zijn schilderkunst. De combinatie van geloof in het goede en het ervaren van de ziel in het mooie op de wereld vervatte hij in een visie (geest), die hij gedurende vele tientallen jaren op schrift stelde en die vele tienduizenden mensen moet hebben geïnspireerd.

© Dutch Master Painters All rights reserved.